Podmienky používania

I. Základné ustanovenia

1. NeuroLabs, Pod Válkom 16, 831 07 Bratislava, Slovenská republika, emeteo[zavinac]emeteo.sk, +421 650 822 333 (ďalej len „prevádzkovateľ“), prevádzkuje webstránky emeteo.skemeteo.czemeteo.eu prípadne všetky ich subdomény (ďalej len „webstránka“).

2. Používateľ je návštevník portálu (ďalej len „používateľ“).

II. Práva a povinnosti používateľa

1. Používatelia súhlasia s podmienkami používania, používaním webstránky. Ak s nimi nesúhlasí, nesmie webstránku používať a musí ju opustiť.

2. Používateľ má právo kedykoľvek ukončiť využívanie webstránky bez predchádzajúceho oznámenia o tejto skutočnosti prevádzkovateľovi.

3. Používateľ nesmie nijakým spôsobom zámerne obmedziť ani znemožniť fungovanie webstránky.

4. Používateľ je povinný sa pri používaní webstránky riadiť sa zákonmi SR.

5. Používateľ nesmie bez predošlého súhlasu prevádzkovateľa a uvedenia zdroja používať akúkoľvek časť webstránky, s výnimkou použitia pre vlastnú potrebu.

III. Práva a povinnosti prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah uverejnený používateľom.

2. Prevádzkovateľ neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti a bezchybnej činnosti webstránky.

3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním webstránky.

4. Obsah, namerané dáta a mapy majú iba informatívny charakter a prevádzkovateľ nezodpovedá za presnosť týcho údajov.

5. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek obmedziť prístup používateľa a to aj bez uvedenia dôvodu a kedykoľvek prerušiť poskytovanie bezplatných ako aj platených služieb na webstránke na dobu určitú, neurčitú alebo navždy.

6. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prerušiť prevádzku webstránky na dobu určitu, neurčitú alebo navždy, z dôvodu úprav, aktualizácií, testovaní, či nepokračovaní v prevádzke webstránky, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

7. Prevádzkovateľ má právo v súvislosti s novými technológiami a službami meniť vzhľad a obsah poskytovaných služieb bez predchádzajúceho upozornenia.

IV. Cena

1. Na webstránke sú všetky služby (pokiaľ nie je uvedené inak), zadarmo.

V. Reklama

1. Používateľ sa zaväzuje, že nebude nijak obmedzovať a zabraňovať zobrazovaniu reklamy na webstránke.

2. Používateľ súhlasí, že mu bude zobrazovaná reklama na webstránke.

3. Prevádzkovateľ webstránky sa zavúzuje nekontaktovať používateľa za účelom marketingu bez predošlého súhlasu používateľa.

VI. Zmena pravidiel

1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť pravidlá používania. Používateľ má možnosť sa oboznámiť s aktuálnymi podmienakmi používania, kedykoľvek na webstránke. V platnosti je vždy posledná verzia podmienok používania.

Aktualizácia: 25.07.2023